FF / 1600 2013 - Formel Ford / Yohohama 1600 Padborg Park - TEASER